Informace pro klienty o povinnostech advokáta

                                        ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AMLz“)

 

Před poskytnutím právních služeb, které mají spočívat ve sledovaných činnostech, je advokát povinen informovat klienta o povinnostech, které vyplývají z AMLz.

Sledovanými činnostmi jsou například:

 • úschova peněz,
 • úschova cenných papírů nebo jiného majetku klienta,
 • pokud klient požaduje služby, které mají spočívat v jednání jménem klienta nebo na jeho účet: obstarání koupě/prodeje nemovitosti/podniku, správě peněz, CP, obchodních podílů nebo jiného majetku, zakládání/řízení/provozování obchodní společnosti, inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech.

Zjišťované informace o klientovi, o jeho obchodech a dalších činnostech by měly být relevantní jeho obchodům nebo službám.

Identifikace klienta

 Advokát je povinný provést identifikaci klienta, pokud hodnota obchodu u klienta překročí 1000 EUR nebo vždy pokud jde o podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, uzavření smlouvy o úschově, nákup nebo přijetí kulturních památekpředmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez odkladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy.

Identifikace se provádí u fyzické osoby nebo fyzické osoby jednající jménem právnické osoby. Při první identifikaci musí být klient přítomen. U fyzické osoby se identifikace provádí z platného průkazu totožnosti, v němž jsou uvedeny: druh a číslo průkazu, stát, který jej vydal a doba platnosti + ověření shody podoby s vyobrazením. Tyto údaje je advokát povinen zaznamenat.

Je-li klientem právnická osoba, advokát identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a u fyzické osoby jednající v daném obchodu jménem právnické osoby provede identifikaci způsobem a v rozsahu shora stanoveným. Základem identifikace je platný výpis z obchodního rejstříku nebo podnikatelského registru. Doklad nesmí být starší 3 měsíců. Identifikace se provede za fyzické přítomnosti jednající osoby, u níž se provede identifikace v rozsahu a způsobem totožným jako u fyzické osoby.

Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se identifikace zmocněnce shodně, jak je výše uvedeno a dále předložením plné moci.

Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provádí se identifikace způsobem výše uvedeným (fyzickáosoba), přičemž zákonný zástupce doloží advokátovi identifikační údaje zastoupeného.

V rámci identifikace klienta advokát zjistí a zaznamená, zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

V případě trvání obchodního vztahu, nebo při dalších obchodech s téže klientem, advokát již pouze kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů.

Zprostředkovaná identifikace je možná na žádost klienta nebo advokáta a oprávněn provést ji je notář nebo kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT). Advokátovi pak musí být doručen originál veřejné listiny o identifikaci, nikoliv elektronická nebo listinná kopie.

Klientská kontrola

Klientská kontrola je průběžný proces za účelem preventivní ochrany klienta před protiprávní činností, který zahrnuje aktivní spolupráci klienta, při němž se předpokládá aktivní spolupráce klienta, která spočívá zejména v předložení příslušných dokladů nebo prohlášení ke konkrétním transakcím. Pokud klient odmítne, advokát nemusí převzít klientův případ. Pokud po prozkoumání případu přetrvávají pochybnosti o možném pochybení, je právník povinen podezřelou transakci oznámit.

Kontrola se provádí vždy:

 • při jednorázovém obchodu klienta v hodnotě od 15 000 EUR,
 • obchodu s politicky exponovanou osobou,
 • obchodu se subjektem ze zemí, které zejména FATF označuje jako vysoce rizikové,
 • podezřelém obchodu, při vzniku a v průběhu obchodního vztahu,
 • uzavření smlouvy o úschově,
 • obchodu v hotovosti od 10 000 EUR.
 • Advokát neprovádí kontrolu pokud:
  • poskytuje právní rady,
  • obhajuje klienta v trestním řízení,
  • zastupuje klienta v řízení před soudy.

Klientská kontrola zahrnuje:

 • získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
 • zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem
 • právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti a přijetí
 • opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,
 • průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu
 • daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo
 • o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
 • přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo
 • obchodní vztah týká,
 • v rámci obchodu s politicky exponovanou osobou přiměřená opatření ke zjištění původu jejího

Advokát odmítne uskutečnění obchodu nebo věc nepřevezme nebo klientský vztah ukončí, pokud je dána identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci, odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 4 AML nebo neposkytne součinnost k provedení kontroly.

Údaje se uchovávají po dobu 10 let od ukončení klientského vztahu nebo po uskutečnění obchodu. (Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední známý úkon obchodu.

Identifikační údaje:

 • kopie dokladů předložených k identifikaci (byly-li pořizovány),
 • údaje o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta,
 • informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta, dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta,
 • v případě zastupování originál nebo ověřená kopie plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, a údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace.